hvaderdet.dk
Tilbage
.
Fibiger, Peder Grib, 1784-1833, Rektor, blev født 28. Sept. 1784 paa Snoghøj og var en Broder til Jac. Scavenius F. Efter Faderens tidlige Død (1795) styrede Moderen med Dygtighed den store Bedrift, indtil hendes Stifsøn Carl F. overtog den. F. blev sat i Huset hos den ansete Skolemand Rektor Johan Henrik Tauber i Roskilde og blev dimitteret fra Roskilde Skole i April 1801. Han blev optaget som Alumnus paa det pædagogiske Seminarium og vandt 1809 Prismedaillen for Besvarelsen af den æsthetiske Opgave: «At udvikle Elegiens oprindelige Beskaffenhed og bestemme dens Væsen og Værd med Hensyn til ældre og nyere Nationers Forsøg i denne Digteart».
1810 blev F. Adjunkt i Roskilde, 1817 Overlærer i Nykjøbing paa Falster, 1822 Rektor i Kolding. Han havde et smukt og kraftigt Ydre, men var meget koparret. Hans Disciple rose ham som en elskværdig Personlighed, der med Aand og Klarhed fortolkede de gamle Forfattere. F. var i Besiddelse af Vid og Lune og ledede med stor Interesse Disciplenes Opførelse af Holbergske Komedier. Men i sine senere Aar blev han af Sygelighed hindret i at opfylde sine Pligter som Rektor og Lærer. Som Forfatter har han især gjort sig bekjendt ved sin Oversættelse af Sophokles' Tragedier (2 Bind, 1821-22), som slutter sig nøjere til Originalen end Dorphs senere Oversættelse. Desuden har han oversat Euripides' Cyklopen, Persius, flere af Juvenals Satirer og adskillige Bøger af Homer, for største Delen i Programmer. I andre Programmer har han leveret græske og latinske Vers. Ved sin Død, 8. Avg. 1833, efterlod han som Enke Cathrine Jacobine f. Tauber (Datter af ovennævnte Rektor T.), som tidligere havde været gift med Landsoverretsprokurator Caspar Vilhelm Smith (.f" 16. April 1811) og var Moder til Docenten i de slaviske Sprog af samme Navn. Hun boede en lang Række af Aar i Huset hos sin Datter og dennes Mand, Rektor S. B. Thrige, og døde 20. April 1879, over 90 Aar gammel. 
Dansk biogr. Lex.V. Marts 1891.
Erslew, Forf. Lex.
.
Tilbage