Sophokles:Kong Oidipus
||<<
<<
[-
-]
>>
>>|||
.
Indledning
.
Laïos, Labdakos's Søn, nedstammende fra Kadmos, var Konge i Thebe, og havde ægtet Ïokaste, Søster til Kreon, Menoikevs's Søn. - Paa Spørgsmaal til det Delphiske Orakel, angaaende sit barnløse Ægteskab, fik han følgende Svar: -
"Laïos, Labdakos Søn! Heldsignede Børn du forlanger:
"Give dig ønskede Søn jeg vil; fast vorder dog Skjebnen:
"Lyset forlade du skal for dit Barns Haand: lovet har saadant
"Zevs, Kroniden, og hørt hin rædsomtbedende Pelops,
"hvem du røved den elskede Søn; han dette dig ønskte!" *)
Laïos afholdt sig der for fra Samleie med Ægtefællen. I en Ruus avlede han dog engang med hende en Søn, paa hvilken han, af Frygt for Spaadommens Opfyldelse, gjennemstak og sammensnørede Fødderne og befalede en Hyrde at udsætte ham paa Bjerget Kithairon.  Denne gav ham af Medynk til en anden Hyrde, der i samme Egn vogtede den Korinthiske Kong Polybos's Hjorder, og som bragde Barnet til Polybos's Gemalinde Merope (eller som hun af andre kaldes: Periboia).  Hun som selv ingen Børn havde, modtog Drengen, lægede hans opsvuldnede Fødder, og kaldte ham efter disse: Oidipus (Fodsvollen). - Polybos og Merope opdroge ham nu som deres eget Barn, for hvilket han ogsaa selv ansaae sig, indtil en Korinther engang ved et Gjæstebud forekastede ham uægte Fødsel.  Pleieforældrene trøstede ham med Forsikring om det Modsatte; ikke destomindre drog han til Delphi for at spørge Guden, som svarede blot: at han skulde dræbe sin Fader og have kjødelig Omgang med sin Moder.  Skrækket heraf fjernede han sig fra Korinthos og drog til Thebe.  Paa en Korsvej, som førte fra Delphi og Staden Daulila i Landskabet Phokis, mødte han Laïos, der drog til Oraklet for at spørge om sin Søn; kom i Strid med Herolden, som vilde drive ham af Veien, og ophidset ved et Slag af Kongen selv, dræber han Laïos tilligemed hele Følget.
.
||<<
<<
Fibi
ger.I.3-6
>>
>>|||